ബി.മുരളി

Product Compare (0)


എന്റെ പ്രിയ കഥകൾ - ബി.മുരളി

എന്റെ പ്രിയ കഥകൾ - ബി.മുരളി

ബി.മുരളി

സമാഹരണം, പഠനം, സംഭാഷണം: ഡോ.കെ.ബി.ശെൽവമണി ഓരോ വായനയും വ്യത്യസ്തമായ ജീവിതാനുഭവങ്ങളായ് മാറുന്ന പ്രിയകഥകൾ. തെളിവാർന്ന പ്രതികാരത്തിന്റെ മൂർച്ചയും കടുപ്പമേറിയ ഫലിതത്തിന്റെ പ്രയോഗവും അപരിചിതസ്നേഹത്തിന്റെ..

View More
Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)