അഷ്ടമൂര്‍ത്തി

Product Compare (0)


അവസാനത്തെ ശില്പം

അവസാനത്തെ ശില്പം

അഷ്ടമൂര്‍ത്തി

കാലത്തിന്റെ വൈരുധ്യങ്ങളെ സൌമ്യവും ദീപ്തവുമായ ഭാഷയുടെ സ്പർശിനികൾകൊണ്ട് വായനക്കാരന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കുടഞ്ഞിടുന്ന അഷ്ടമൂർത്തിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ കഥകളുടെ സമാഹാരം. ..

View More
വീടുവിട്ടുപോകുന്നു

വീടുവിട്ടുപോകുന്നു

അഷ്ടമൂര്‍ത്തി

1992-ലെ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് നേടിയ പുസ്തകം. സമകാലികാവസ്ഥകൾക്ക് നേരെയുള്ള കണ്ണാടിക്കാഴ്ചകളാണ് അഷ്ടമൂർത്തിയുടെ കഥകൾ. ..

View More
Showing 1 to 2 of 2 (1 Pages)