• ആധികളുടെ പുസ്‌തകം

മനുഷ്യ സങ്കടങ്ങളും ഉൽക്കണ്ഠകളും ദാരിദ്ര്യവും പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടുന്നതിന്റെ അപാരമായ ആഖ്യാനലോകം .

സ്വപ്നങ്ങളുടെയും സർഗാത്മകതയുടെയും ഉൾക്കാഴ്ചയാൽ സമ്പന്നമായ പുസ്തകം .

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

ആധികളുടെ പുസ്‌തകം

  • Publisher: Other Publishers
  • Product Code: KB812
  • Availability: In Stock
  • Viewed : 227 times
  • Rs.110.00


Tags: നോവൽ