• എന്നെങ്കിലും

ഏഴാച്ചേരി രാമചന്ദ്രന്റെ ഭാവസാന്ദ്രവും ഹൃദയഹാരിയുമായ ഏറ്റവും പുതിയ കവിതകളുടെ സമാഹാരമാണ് എന്നെങ്കിലും .മലയാളകവിത മരിക്കുന്നില്ല എന്നതിന് ഏറ്റവും ശക്തമായ തെളിവ് .പദങ്ങൾകൊണ്ട്‌ മായാജാലം തീർക്കുന്ന ഈ കവിതകൾ ആസ്വാദകമനസ്സുകളിൽ പൗർണമിയായി 

തെളിയും .


Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

എന്നെങ്കിലും

  • Publisher: Other Publishers
  • Product Code: KB809
  • Availability: In Stock
  • Viewed : 280 times
  • Rs.140.00