• കാമാഖ്യ

പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും തമ്മിലുളള അഭേദ്യമായ ബന്ധത്തെ ഉദ്‌ഘോഷിക്കുന്ന 40 കഥകളുടെ രൂപത്തിൽ 64 കലകളുടെ തത്വം ഈ കൃതിയിൽ  വിരിയുന്നു .

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

കാമാഖ്യ

  • Publisher: Mathrubhumi Books
  • Product Code: MB 702
  • Availability: In Stock
  • Viewed : 365 times
  • Rs.350.00


Tags: നോവൽ