• ഭാവിയുടെ ഭാവന

വിചാരം വിതർക്കം എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളിലായി സാഹിത്യത്തെയും നിരൂപണത്തെയും ആഴത്തിൽ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന പുസ്തകം.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

ഭാവിയുടെ ഭാവന

  • Publisher: Logos Books
  • Product Code: LBS 1017
  • Availability: In Stock
  • Viewed : 17 times
  • Rs.230.00


Tags: സാഹിത്യ വിമർശനം