• പരകായ പ്രവേശം

നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടങ്ങളെ ഉൾക്കാഴ്ചയോടെ സമീപിക്കുവാനും കണ്ടും

കൊണ്ടു മറിഞ്ഞതിനെ സ്വാംശീകരിക്കാനുമുള്ള ഒരുള്ളുണർത്തലാണ് വീക്കേയുടെ കവിതകൾ.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

പരകായ പ്രവേശം

  • Publisher: Logos Books
  • Product Code: LBS1006
  • Availability: In Stock
  • Viewed : 7 times
  • Rs.90.00


Tags: കവിത