• അപസർപ്പകാഖ്യാനങ്ങൾ

കുറ്റാന്വേഷണാഖ്യാനങ്ങളുടെ രീതിശാസ്ത്രം വിശദീകരിക്കുന്നതോടൊപ്പം അവയുടെ നിർമ്മിതിയിലെ 

സാംസ്കാരിക വിവക്ഷകൾ അന്വേഷിക്കുന്ന പുസ്‌തകം.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

അപസർപ്പകാഖ്യാനങ്ങൾ

  • Publisher: Logos Books
  • Product Code: LBS1008
  • Availability: In Stock
  • Viewed : 58 times
  • Rs.140.00