• അപവായനകൾ

രസശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമായ 'ഭാവിപാഠം: അടിസ്ഥാന നിരാകരണങ്ങൾ', എഴുത്തച്ഛനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമായ അവർ വരുത്തിവെച്ച വിന, വായനയുടെ ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ''അപവായനയുടെ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം', ആശാന്റെ രചനാജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള 

ചിന്തകൾ പങ്കുവെക്കുന്ന ആശാന്റെ രചനാജീവിതം : നേരും നുണയും എന്നീ നാലു പഠനങ്ങളുടെ സമാഹാരം. മലയാള ഭാഷാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും മുതൽക്കൂട്ടാവുന്ന പുസ്‌തകം 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

അപവായനകൾ

  • Publisher: Logos Books
  • Product Code: LBS1006
  • Availability: In Stock
  • Viewed : 18 times
  • Rs.80.00