• എം. ടി. യുടെ ഹൃദയത്തിലൂടെ

ജനിച്ചുവളർന്ന നാട്ടിൻപുറത്തിന്റെ കാഴ്ചകളിലൂടെ വായനക്കാരുടെ ചുമലിൽ കൈയിട്ടുനടക്കുന്ന 

എം .ടി മഞ്ചാടിക്കുരു പോലെ സൂക്ഷിച്ചുവച്ചിരിക്കുന്ന സ്വപ്നങ്ങളുടെ തുണ്ടുകൾ നൽകുന്നു.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

എം. ടി. യുടെ ഹൃദയത്തിലൂടെ

  • Publisher: Logos Books
  • Product Code: LBS918
  • Availability: In Stock
  • Viewed : 66 times
  • Rs.100.00


Tags: ഓർമ്മ