• മരിച്ചവരുടെ കടൽ

ചരിത്രത്തിലൂടെ എഴുത്തുകാരന്റെ ഭാവന നടത്തുന്ന നിരന്തരസഞ്ചാരങ്ങളും  അവ മറനീക്കിക്കൊണ്ടു 

വരുന്ന മനുഷ്യാനുഭവങ്ങളുടെ ആഴവും  ഒരു കുഴൽക്കണ്ണാടിയിലെന്നപോലെ അശോകന്റെ കഥകളിൽ 

തെളിയുന്നു.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

മരിച്ചവരുടെ കടൽ

  • Publisher: Logos Books
  • Product Code: LBS 915
  • Availability: In Stock
  • Viewed : 105 times
  • Rs.130.00


Tags: കഥ