• ഉദയം മറന്ന സൂര്യൻ

മനുഷ്യത്വം അറ്റ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഏകാകിയായിത്തീരുന്ന ആധുനിക മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചോർത്തുള്ള 

നെടുവീർപ്പുകളാണ് ഈ രചനകൾ 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

ഉദയം മറന്ന സൂര്യൻ

  • Publisher: Logos Books
  • Product Code: LBS915
  • Availability: In Stock
  • Viewed : 152 times
  • Rs.90.00


Tags: കവിത