• തായ്‌വേരുകളുടെ ശബ്ദങ്ങൾ

ഭാഷയും സംസ്കാരവും തമ്മിലുളള അഭേദ്യമായ ബന്ധത്തെതിരിച്ചറിയാനും ഭാഷ നിർവ്വഹിക്കുന്ന 

സാമൂഹിക ധർമ്മത്തെ മനസിലാക്കാനും സഹായിക്കുന്ന പത്തു ലേഖനങ്ങളുടെ സമാഹാരം.

 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

തായ്‌വേരുകളുടെ ശബ്ദങ്ങൾ

  • Publisher: Logos Books
  • Product Code: LBS914
  • Availability: In Stock
  • Viewed : 170 times
  • Rs.100.00


Tags: പഠനം