• ആകാശം ചാഞ്ഞിറങ്ങിവരുന്ന ചുംബനങ്ങൾ

കേരളീയ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ സാന്ദ്രത നിലനിർത്തുമ്പോഴും ,കുറെ നവരത്യകളിലേക്ക്‌ വെളിച്ചം വീശുന്നതാണ് സജി ഏബ്രഹാമിന്റെ ഈ കൃതി .

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

ആകാശം ചാഞ്ഞിറങ്ങിവരുന്ന ചുംബനങ്ങൾ

  • Publisher: Logos Books
  • Product Code: LBS913
  • Availability: In Stock
  • Viewed : 272 times
  • Rs.120.00


Tags: പഠനം