• കൽപ്രമാണം

ജലവ്യവസ്ഥയും ആവാസവ്യവസ്ഥയും തകർക്കപ്പെട്ട് പാരിസ്ഥിതികമായ അരക്ഷിതാവസ്ഥയിലുഴലുന്ന ജനതയുടെ പ്രതിസന്ധികളും പ്രതിരോധങ്ങളുമാണ് ഈ നോവൽ .പല തലങ്ങളിലുള്ള ആഴത്തിലുള്ള വായനയും ചർച്ചയും ആവശ്യപ്പെടുന്ന കൃതിയാണ് രാജീവ് ശിവശങ്കറിന്റെ കൽപ്രമാണം .

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

കൽപ്രമാണം

  • Publisher: Logos Books
  • Product Code: LBS912
  • Availability: In Stock
  • Viewed : 128 times
  • Rs.340.00


Tags: നോവൽ