• പലായനങ്ങളിലെ മുതലകൾ

ഭാഷയിൽ ആഖ്യാനത്തിൽ മനുഷ്യചിത്രീകരണത്തിൽ അതിവൈകാരികതയില്ലാത്ത പരീക്ഷണങ്ങൾ നിരന്തരം അനുഭവിക്കാനാവുന്ന പത്ത് കഥകളുടെസമുച്ചയമാണ് പലായനങ്ങളിലെ മുതലകൾ  

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

പലായനങ്ങളിലെ മുതലകൾ

  • Publisher: Logos Books
  • Product Code: LBS911
  • Availability: In Stock
  • Viewed : 152 times
  • Rs.120.00


Tags: കഥ