• കഥയും കാമനയും

മലയാള കഥയുടെ ലിംഗപരിപ്രേക്ഷ്യം അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു ഡസൻ പഠനങ്ങളുടെ സമാഹാരം .ലിംഗരാഷ്ട്രീയത്തിന്റെയും സംസ്കാരപഠനത്തിന്റെയും സാഹിത്യവിമർശനത്തിന്റെയും സാധ്യതകളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ,കഥകളിലെ പ്രധാന പ്രവണതകളെയും രൂപഘടനകളെയും സമകാലികമായി വായിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഈ കൃതി .

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

കഥയും കാമനയും

  • Publisher: Logos Books
  • Product Code: LBS910
  • Availability: In Stock
  • Viewed : 152 times
  • Rs.140.00


Tags: പഠനം