• മന്ദം പുറത്തിന്റെ മന്ദസ്മിതങ്ങൾ

'മന്ദം പുറത്തിന്റെ മന്ദസ്മിതങ്ങൾ'വായിക്കുമ്പോൾ ,ഓർമ്മയിലൂടെ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ഭൂതകാലത്തിന്റ ധന്യത ,അതു വായിക്കുന്നവരിലേക്കുകൂടി സംക്രമിക്കുന്നു ;കാരണം അവർക്കുവേണ്ടി ,അവരുടെ ഭൂതകാലം കൂടിയാണ് അയാൾ വീണ്ടെടുക്കുന്നത്. ഓർമ്മകളുടെ മുക്കുവനാകുന്നു സുറാബ് .

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

മന്ദം പുറത്തിന്റെ മന്ദസ്മിതങ്ങൾ

  • Publisher: Logos Books
  • Product Code: LBS907
  • Availability: In Stock
  • Viewed : 127 times
  • Rs.120.00


Tags: ഓർമ്മ