• തീരെ ചെറിയ ചിലർ ജീവിച്ചതിന്റെ മുദ്രകൾ

തീരെ ചെറിയ ചിലർ കടന്നുപോയ ചരിത്രപ്പെരുവഴിയുടെ ആഖ്യാനമാണ് ഈ നോവൽ .സാമൂഹികപ്രസക്തികൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട 'ഒസ്സാത്തി' എന്ന നോവലിന്റെ രചയിതാവായ

ബീനയുടെ പ്രഥമനോവൽ .

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

തീരെ ചെറിയ ചിലർ ജീവിച്ചതിന്റെ മുദ്രകൾ

  • Publisher: Logos Books
  • Product Code: LBS905
  • Availability: In Stock
  • Viewed : 246 times
  • Rs.190.00


Tags: നോവൽ