• പാവ മൂസ

ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ സമ്പന്നതയിൽ നിന്ന് രതിയും ലഹരിയും പകർന്നാടിയ ഉത്സവങ്ങളുടെ തെരുവിലേക്ക് സ്വയം നടന്നുപോയ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതമാണ് ഈ നോവൽ .

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

പാവ മൂസ

  • Publisher: Logos Books
  • Product Code: LBS904
  • Availability: In Stock
  • Viewed : 137 times
  • Rs.160.00


Tags: നോവൽ