• മക്കന

വാക്കിന്റെ പൊരുളാണ് കവിതയെന്നും കവിതയുടെ പരമലക്ഷ്യമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യമെന്നും ഈ എഴുത്തു 

കാരിക്ക് നന്നായറിയാം .ചരിത്രഗതിയും മനുഷ്യാവസ്ഥയും തമ്മിലുളള വൈരുദ്ധ്യങ്ങളിൽ നിന്നും സംഘർഷങ്ങളിൽ നിന്നും തസ്മീൻ കവിതയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം നിർണ്ണയിക്കാനുള്ള ഒരു പുതുപാതയൊരുക്കുന്നു .

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

മക്കന

  • Publisher: Logos Books
  • Product Code: LBS 905
  • Availability: In Stock
  • Viewed : 116 times
  • Rs.100.00


Tags: കവിത