• കവിത  കല  ചിന്തന

ഈ സമാഹാരത്തിലെ ലേഖനങ്ങളുടെ വൈവിദ്ധ്യവും വൈപുല്യവും നവവായനയുടെ തെളിഇടങ്ങളെ പ്രക്ഷേപിക്കുന്നു .വൈദിക സാഹിത്യം മുതൽ ഗബ്രിയേൽ ഗാർസ്യമാർക്കേസ് വരെ ,കരുണയുടെ പ്രവാചകനായ ബുദ്ധൻ മുതൽ ഹാസ്യത്തിന്റെ തുള്ളൽക്കാരനായ കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ വരെ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിൽ .

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

കവിത കല ചിന്തന

  • Publisher: Logos Books
  • Author: 30
  • Product Code: LBS816
  • Availability: In Stock
  • Viewed : 48 times
  • Rs.140.00


Tags: ലേഖനം