• തുരുമ്പ്

വാക്കിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഇരുട്ടോ വെളിച്ചമോ രാമന്റെ കവിതയിൽ എപ്പോഴുമുണ്ട്‌ .സ്വയം വെളിച്ചമുള്ളതാകുക ,ചുറ്റുമുള്ളതിനെ വെളിച്ചത്തിലാറാടിക്കുക അപ്പോൾ തന്റെ വാക്കുകളെ കവിതയായി രാമൻ തിരിച്ചറിയുന്നു .

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

തുരുമ്പ്

  • Publisher: Logos Books
  • Product Code: LBS808
  • Availability: In Stock
  • Viewed : 221 times
  • Rs.50.00


Tags: കവിത