• എനിക്ക് സമയം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ

ഫാന്റസിയുടെയും ത്രില്ലറിന്റേയും മിശ്രണമായ ഈ നോവൽ സാഹിത്യവും സിനിമയും എങ്ങനെ സാധാരണക്കാരന്റെ ജീവീതത്തെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു .നമുക്കനുവദിച്ചു കിട്ടിയ ഹ്രസ്വമായ ജീവിതത്തെ ആധുനികലോകത്തിന്റെ ദുരന്തഭാവങ്ങളിലൂടെ നോക്കിക്കാണുന്നു .

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

എനിക്ക് സമയം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ

  • Publisher: Logos Books
  • Product Code: LBS807
  • Availability: In Stock
  • Viewed : 295 times
  • Rs.299.00


Tags: പരിഭാഷ