• നര വാർദ്ധക കഥകൾ

വാർദ്ധക്യം ജീവിതത്തിനും മരണത്തിനുമിടയിൽ അണിയാനുള്ളഒടുവിലെ വേഷം .ഓർമ്മകളുടെ നിറങ്ങൾ ,പോയ വസന്തങ്ങൾ ,ഏകാന്തത,നിരാലംബമായി എന്തിനോ വേണ്ടിയുള്ള അശാന്തമായ കാത്തിരിപ്പ് .ജീവിതത്തിന്റ മറ്റൊരു മുഖം കാണിച്ചു തരുന്ന കഥകളുടെ സമാഹാരം .


Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

നര വാർദ്ധക കഥകൾ

  • Publisher: Logos Books
  • Product Code: LBS807
  • Availability: In Stock
  • Viewed : 295 times
  • Rs.190.00


Tags: കഥകൾ