• ധീരസമീരേ യമുനാതീരേ

ജന്മപരിമിതിയെയും ജൈവസീമയെയും അതിവർത്തിക്കുവാനുള്ള അദമ്യചോദനയാണ് ഗോപികാ പ്രണയത്തിന്റെ ഭാവബിന്ദു . ഈ ഭാവബിന്ദുവിന്റെ മൂല്യമാണ് ഡോ .:സ്മിതാദാസിന്റെ കൃതിയുടെ മൂല്യം എന്നുനിർദ്ധാരണം ചെയ്യാം .


 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

ധീരസമീരേ യമുനാതീരേ

  • Publisher: Logos Books
  • Product Code: LB807
  • Availability: In Stock
  • Viewed : 217 times
  • Rs.120.00


Tags: പഠനം