• ഫാന്റം ബാത്ത്

അഗ്നിയിൽ  ഊതിക്കാച്ചിയെടുത്ത അക്ഷരങ്ങളുടെ കൈവിരുത്‌ പ്രകടമാക്കുന്ന കഥകൾ .ഭാവാംശത്തിലും  കഥയുടെ അവതരണത്തിലും 

മികച്ചു നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീപക്ഷരചനകൾ .ആത്മാവിൽനിന്ന്  ഊരിയെടുക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങളുടെ ശക്തി ഈ കഥാസമാഹാരത്തിന്റെ 

പ്രത്യേകതയാണ് .

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

ഫാന്റം ബാത്ത്

  • Publisher: Green Books
  • Product Code: GB816
  • Availability: In Stock
  • Viewed : 179 times
  • Rs.95.00


Tags: കഥ