• നിലാവും നിഴലുകളും

നാം പിന്നിട്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ നിലാവും നിഴലുകളും അനുഭവങ്ങളുടെയും ഭാവനയുടെയും സ്വർണ്ണനൂലുകൊണ്ട് ചേതോഹരമായി തുന്നിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ഈ കഥകളിൽ 


Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

നിലാവും നിഴലുകളും

  • Rs.70.00


Tags: കഥകൾ