• ബ്രഹ്മരക്ഷസ്സ്

വിശ്വാസിയായ മനുഷ്യനെ ഒരു ബാധപോലെ പിടികൂടിയിട്ടുള്ള അദൃശ്യ ശക്തിയുടെ സാന്നിദ്ധ്യമാണ് ബ്രഹ്മ രക്ഷസ്സ് .ആധുനിക നാഗരികതയിലേക്ക് വികസിച്ച മനുഷ്യമനസ്സിന് ബ്രഹ്മ രക്ഷസ്സിന്റെ യുക്തിയും ശാസ്ത്രവും ഉത്തരം കൊടുക്കാത്തതെന്തെന്ന ചോ ദ്യം ഈ നോവൽ ഉന്നയിക്കുന്നു .
Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

ബ്രഹ്മരക്ഷസ്സ്

  • Rs.95.00


Tags: നോവൽ