• ജയഹേ jayahe

അത്യസാധാരണമാംവിധം സമകാലികമായ ജീവിതകാലത്തോടും അതിന്റെ പ്രതിലോമരാഷ്ട്രീയത്തിനോടും ഉരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉരുകിയൊലിച്ചിറങ്ങുന്ന ലാവപോലെയാണീ കഥകൾ.

വിശപ്പ്, തള്ളത്താഴ്, റൈട്ടർ എന്ന പട്ടി, ജയഹേ, കുന്നുകളുടെ മറുവശം, അബ്രഹാമിന്റെ ബലി, സ്വപ്നമാളിക എന്നീ കഥകളുടെ സമാഹാരം.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

ജയഹേ jayahe

  • Publisher: Logos Books
  • Product Code: LB611
  • Availability: In Stock
  • Viewed : 758 times
  • Rs.75.00


Tags: സോക്രട്ടീസ് കെ. വാലത്ത് Socrates K. Valath Jayahe Stories