• ജിഗ്സാ പസ്സൽ Jigsaw Puzzle

ഈ സമാഹാരത്തിലാകെ വ്യാപിക്കുന്നത് ഭീതിയുടെ ബഹുരൂപികളാണ്. വൈകാരികതയിൽ നിന്നും ധൈഷണികതയിലേക്കാണ് ഈ ആഖ്യാനങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത്.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

ജിഗ്സാ പസ്സൽ Jigsaw Puzzle

  • Rs.100.00


Related Products

ഉളിപ്പേച്ച്

ഉളിപ്പേച്ച്

രാജേഷ് ചിത്തിര

രാജേഷിന്റെ കവിത വളർന്നുവന്നത് ഭാഷയോട് പൊരുതിക്കൊണ്ടാണ്. 'അഗാധമായ ദാർശനിക ഭാവമുള്ളവയാണ് രാജേഷിന്റെ കവിതകൾ.' ~ ഡോ. ടി.ടി ശ്രീകുമാർ ..

View More

Tags: ജിഗ്സാ പസ്സൽ Jigsaw Puzzle രാജേഷ് ചിത്തിര Rajesh CHithira Short stories