• എന്റെ പ്രിയ കഥകൾ - ബി.മുരളി

സമാഹരണം, പഠനം, സംഭാഷണം: ഡോ.കെ.ബി.ശെൽവമണി

ഓരോ വായനയും വ്യത്യസ്തമായ ജീവിതാനുഭവങ്ങളായ് മാറുന്ന പ്രിയകഥകൾ. തെളിവാർന്ന പ്രതികാരത്തിന്റെ മൂർച്ചയും കടുപ്പമേറിയ ഫലിതത്തിന്റെ പ്രയോഗവും അപരിചിതസ്നേഹത്തിന്റെ പ്രകാശവും ഭാഷയുടെ ആധുനികോത്തര കൂസലില്ലായ്മയും ഇവിടെ ലയിച്ചുകിടക്കുന്നു.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

എന്റെ പ്രിയ കഥകൾ - ബി.മുരളി

  • Rs.140.00


Tags: എന്റെ പ്രിയ കഥകൾ - ബി.മുരളി സമാഹരണം, പഠനം, സംഭാഷണം: ഡോ.കെ.ബി.ശെൽവമണി