• ആകാശം പെറ്റ തുമ്പികൾ

വായനക്കാരനെ ദുർഗ്രഹതയുടെ രാവണൻകോട്ട ചുറ്റിക്കാതെ സരളമായും ശാന്തമായും കഥ പറയാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നൊരു നിഷ്കർഷബുദ്ധി മോബിൻ മോഹനുണ്ട്. തികച്ചും വായനാക്ഷമമായ കഥകൾ.  

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

ആകാശം പെറ്റ തുമ്പികൾ

  • Publisher: Logos Books
  • Product Code: LB672
  • Availability: In Stock
  • Viewed : 935 times
  • Rs.90.00


Tags: ആകാശം പെറ്റ തുമ്പികൾ മോബിൻ മോഹൻ കഥകൾ