• തെരഞ്ഞെടുത്ത കഥകൾ

തന്റെ കാലം പകർന്നുനൽകിയ ആശങ്കയുടെയും നിസ്സഹായതയുടെയും അമർഷത്തിന്റെയും രോഷത്തിന്റെയും ആത്മപരിഹാസത്തിന്റെയും വൽമീകത്തിലിരുന്ന് കഥാകൃത്ത് ആവിഷ്കരിക്കുന്ന ഗാഥകളായി പരിണമിക്കുന്ന കഥകൾ.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

തെരഞ്ഞെടുത്ത കഥകൾ

  • Rs.180.00


Related Products

ലോട്ടസ് ലാൻഡ്

ലോട്ടസ് ലാൻഡ്

എൻ പ്രദീപ്കുമാർ

പ്രമേയങ്ങളിലെ വ്യത്യസ്തത കൊണ്ടും ആഖ്യാനത്തിലെ വേറിട്ട രീതി കൊണ്ടും ശ്രദ്ധേയമായ 8 കഥകൾ...

View More

Tags: തെരഞ്ഞെടുത്ത കഥകൾ എൻ പ്രദീപ്കുമാർ