• വീടുവിട്ടുപോകുന്നു

1992-ലെ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് നേടിയ പുസ്തകം. സമകാലികാവസ്ഥകൾക്ക് നേരെയുള്ള കണ്ണാടിക്കാഴ്ചകളാണ് അഷ്ടമൂർത്തിയുടെ കഥകൾ. 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

വീടുവിട്ടുപോകുന്നു

  • Rs.100.00


Tags: വീടുവിട്ടുപോകുന്നു അഷ്ടമൂർത്തി കഥകൾ