• ഗൂഡം

ചമയങ്ങളില്ലാത്ത മനുഷ്യർ നമ്മുടെ മുൻപിൽ വന്നുനിന്ന് ജീവിതം പറയുന്ന കഥകളുടെ സമാഹാരം.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

ഗൂഡം

  • Publisher: Logos Books
  • Product Code: LB488
  • Availability: In Stock
  • Viewed : 1241 times
  • Rs.150.00


Tags: രാജീവ് ശിവശങ്കർ Rajeev Sivasankar കഥകൾ