• ചിത്രപേടകത്തിന്റെ അനന്തസാധ്യതകൾ

രതിയും ശിഥിലബന്ധങ്ങളും ഫാഷിസവും പ്രണയവും ജീവിതാസക്തിയും ആസക്തികളും വിഷയങ്ങളാകുന്ന കഥകൾ.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

ചിത്രപേടകത്തിന്റെ അനന്തസാധ്യതകൾ

  • Publisher: Logos Books
  • Product Code: LB625
  • Availability: In Stock
  • Viewed : 303 times
  • Rs.100.00


Tags: ചിത്രപേടകത്തിന്റെ അനന്തസാധ്യതകൾ രാജീവ് ജി ഇടവ Rajeev G Edava കഥകൾ