ഡോക്യുമെന്ററി സംവിധാനത്തിന് ഏഴുതവണ സംസ്ഥാനസർക്കാരിന്റെ അവാർഡ് നേടിയ ശ്രീ എം.എസ് ബനേഷിന്റെ ഡോക്യുമെന്ററി തിരക്കഥകളുടെ സമാഹാരം. 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

കലഹിക്കുന്നവരുടെ തിരക്കാഴ്ചകൾ

  • Publisher: Logos Books
  • Product Code: LB1003
  • Availability: In Stock
  • Viewed : 3093 times
  • Rs.90.00


Tags: എം.എസ് ബനേഷ്, കലഹിക്കുന്നവരുടെ തിരക്കാഴ്ചകൾ, ഡോക്യുമെന്ററി, M.S Banesh, Documentary, Screenplay