• കവർസ്റ്റോറി (കഥകൾ/പഠനങ്ങൾ)

സർഗ്ഗാത്മകചരിത്രത്തിലേക്ക് കഥയുടെ മുന്നേറ്റം അടയാളം ചെയ്ത 15 കഥകൾ. ഒപ്പം അവയെ പുനർനിർമ്മിക്കുന്ന 15 പഠനങ്ങൾ. തീക്ഷ്ണമായ ജീവിതത്തിന്റെ അകവും പുറവും വെളിപ്പെടുത്തുന്ന രചനകളുടെ ജീവിതപുസ്തകം

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

കവർസ്റ്റോറി (കഥകൾ/പഠനങ്ങൾ)

  • Rs.225.00


Tags: കെ ബി ശെൽവമണി, k b selvamani, കവർസ്റ്റോറി, കഥകൾ, പഠനങ്ങൾ, coverstory, cover, story, buy books online, logos books