• ശൈലന്റെ കവിതകൾ

രണ്ടായിരത്തിനു ശേഷം പുതുവഴികൾ തേടിപ്പോയ മലയാള കവിതയിൽ സ്വന്തമായ ഇടം കണ്ടെത്തിയ കവിയാണ് ശൈലൻ. 2000-2012 കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകൃതമാവുകയും ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്ത കവിതകളുടെ സമാഹാരം.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

ശൈലന്റെ കവിതകൾ

  • Publisher: Logos Books
  • Product Code: LB676
  • Availability: In Stock
  • Viewed : 1188 times
  • Rs.130.00


Tags: ശൈലന്റെ കവിതകൾ ശൈലൻ Shylan Schylan കവിത