• ശ (കവിതകൾ)

അനുഭവങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മതലങ്ങൾ വായനക്കാരനെ അനുഭവപ്പെടുത്തുന്നു എന്നതാണ് ഈ കവിതകളുടെ പ്രത്യേകത. അനുഭവങ്ങളുടെ ഫീച്ചറെഴുത്തല്ല, ഭാവനയുടെ അടയാളപ്പെടുത്തലാണ് ഈ കവിതകൾ.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

ശ (കവിതകൾ)

  • Publisher: Logos Books
  • Product Code: LB612
  • Availability: In Stock
  • Viewed : 1412 times
  • Rs.70.00


Tags: വി. ജയദേവ്, , കവിത