• ഡിൽഡോ (ആറ് മരണങ്ങളുടെ പൾപ്പ് ഫിക്ഷൻ പാഠപുസ്തകം)

മലയാള നോവൽസാഹിത്യശാഖയ്ക്ക് പുതിയ അനുഭവം പകർന്ന നോവൽ.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

ഡിൽഡോ (ആറ് മരണങ്ങളുടെ പൾപ്പ് ഫിക്ഷൻ പാഠപുസ്തകം)

  • Publisher: Logos Books
  • Product Code: LB672
  • Availability: In Stock
  • Viewed : 883 times
  • Rs.100.00


Tags: വി.എം. ദേവദാസ് V.M Devadas Dildo Novel