• ഖുമറാൻ ചുരുളിലെ നാൽപ്പതാം തിരുവെഴുത്ത്

യേശുവിന്റെ ക്രൂശീകരണം മുതൽ പുനരുദ്ധാരണം വരെയുള്ള മൂന്നു ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കാൽവരിക്കുന്നിലും അനുബന്ധസ്ഥലങ്ങളിലും നടന്നിരിക്കാനിടയുള്ളതെന്ന് ഗ്രന്ഥകാരൻ ഭാവനയുൽ ദർശിച്ച ഒരു ഇതിവൃത്തത്തിന്റെ വിപുലീകരണമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിനുവേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയിരുന്നത്.

ജസ്റ്റിസ് കെ.ടി.തോമസ്

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

ഖുമറാൻ ചുരുളിലെ നാൽപ്പതാം തിരുവെഴുത്ത്

  • Publisher: Logos Books
  • Product Code: LB2003
  • Availability: In Stock
  • Viewed : 841 times
  • Rs.240.00


Tags: ഖുമറാൻ ചുരുളിലെ നാൽപ്പതാം തിരുവെഴുത്ത് ഉദയശങ്കർ