• വേതാളകഥകൾ

വിക്രമാദിത്യകഥയുടെ ശരീരത്തിൽ വർത്തമാനകാലം വരച്ചിടുന്ന പുതുകാലനോവൽ. 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

വേതാളകഥകൾ

  • Publisher: Logos Books
  • Product Code: LB613
  • Availability: In Stock
  • Viewed : 1356 times
  • Rs.50.00


Tags: ചന്ദ്രമതി, നോവൽ, chandramathi, novel