• ആഖ്യാനങ്ങളുടെ ആഫ്രിക്കൻ ഭൂപടം

മലയാളത്തിൽ സമകാലീന ആഫ്രിക്കൻ നോവലുകളെ കുറിച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ സൂക്ഷ്മ പഠനം.

കെ ഇ എൻ

ഒരു ഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ ചരിത്രവും സംസ്കൃതിയും ജീവിതരേഖകളും ആഴത്തിൽ അപഗ്രഥിച്ച് എഴുതപ്പെട്ട ഈ ലേഖനങ്ങൾക്ക് കേവലമായ പുസ്തകാവലോകനങ്ങൾക്കപ്പുറമുള്ള സാമൂഹികസാംഗത്യമുണ്ട്.

എൻ ശശിധരൻ 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

ആഖ്യാനങ്ങളുടെ ആഫ്രിക്കൻ ഭൂപടം

  • Rs.160.00


Related Products

കഥ കൊണ്ടു നേരിട്ട യുദ്ധങ്ങൾ

കഥ കൊണ്ടു നേരിട്ട യുദ്ധങ്ങൾ

ഫസൽ റഹ്മാൻ

ഈ പുസ്തകത്തിലെ നോവൽ അനുഭവങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ ഒരു തുറസ്സിൽ വന്നുനിൽക്കുന്നതുപോലെയാണ്. ഓരോ സ്ഥലത്തെ മ്യൂസിയത്തിൽ ഓരോ സമയം സന്ദർശിച്ചതിന്റെ ഓർമ്മ പറയുന്നതുപോലെയാണ് ഫസൽ റഹ്മാൻ തന്റെ എഴുത്തിനെ അടുക്കിവെച്ചിരി..

View More

Tags: ആഖ്യാനങ്ങളുടെ ആഫ്രിക്കൻ ഭൂപടം ഫസൽ റഹ്മാൻ Aakhyaanangalude african bhoopadam Fazal Rahman Fasal Rahman Novel studies