• ചെറിയ ജീവിതം, ചെറിയ കഥകൾ

സാഹിത്യ മണ്ഡലത്തിൽ കള്ളനക്ഷത്രങ്ങളുടെ മായാവിലാസങ്ങൾ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന കാലമാണിത്. ഇവിടെ ആദിത്യ വർമയെപ്പോലെ സർഗപ്രതിഭകൾക്ക് മടിതോന്നും വിധം മത്സരങ്ങളും പക്ഷപാതങ്ങളും നടമാടുന്നു. എന്നാൽ ആദിത്യ വർമയെപ്പോലെയുള്ള പ്രതിഭകളെ സഹൃദയ ലോകം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നത് ക്ഷന്തവ്യമല്ല. ഈ എഴുത്തുകാരന്റെ കൃതികൾ മലയാളസാഹിത്യം കൊണ്ടാടുന്ന കാലം വിദൂരമല്ല.                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                       പി. പ്രകാശ് 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

ചെറിയ ജീവിതം, ചെറിയ കഥകൾ

  • Product Code: Ax002
  • Availability: Pre Order
  • Available Date : 2018-10-19
  • Viewed : 24 times
  • Rs.85.00


Tags: കഥകൾ