ബെന്യാമിൻ

Product Compare (0)


ആടുജീവിതം

ആടുജീവിതം

ബെന്യാമിൻ

മധുരമായ ഗദ്യം, അനുഭവ തീവ്രമായ പ്രമേയം, മലയാളിത്തം എല്ലാം ഒത്തിണങ്ങിയ നോവലാണ് ബെന്യാമിന്റെ ആടുജീവിതം. മരുഭൂമിയുടെ വിഭ്രാമകമായ സൌന്ദര്യം, മരുലോകത്തിന്റെ സവിശേഷതകള്‍ ഇതൊന്നും മലയാള നോവലില്‍ ഇത്ര ആഴത്തില്..

View More
പ്രവാചകന്മാരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകം

പ്രവാചകന്മാരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകം

ബെന്യാമിൻ

ഖുമ്രാൻ ചാവുകടൽ ചുരുളുകളിൽ നിന്നും ലഭ്യമായ പുതിയ അറിവുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതവും ചരിത്രവും അദ്ഭുതകരമാംവിധം മാറ്റിവായിക്കുന്ന മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ നോവൽ. ..

View More
മഞ്ഞവെയിൽ മരണങ്ങൾ

മഞ്ഞവെയിൽ മരണങ്ങൾ

ബെന്യാമിൻ

മലയാളത്തിന്റെ വായനയെ വിപുലീകരിച്ച എഴുത്തുകാരന്റെ ശ്രദ്ധേയമായ നോവൽ...

View More
Showing 1 to 3 of 3 (1 Pages)