സച്ചിദാനന്ദന്‍

Product Compare (0)


ഇടപെടലുകൾ

ഇടപെടലുകൾ

സച്ചിദാനന്ദന്‍

കല, കാലം, ദേശം, സമൂഹം1986-നും 2016- നും ഇടയിലുള്ള മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് കാലത്ത് കല, സംസ്കാരം, മതം, വിദ്യാഭ്യാസം, രാഷ്ട്രീയം തുടങ്ങിയ മണ്ഡലങ്ങളിൽ സച്ചിദാനന്ദൻ നടത്തിയ ഇടപെടലുകളുടെ പുസ്തകം.ഹാർഡ്ബൗണ്ട് കവർ..

View More
നേര്‍വഴികള്‍

നേര്‍വഴികള്‍

സച്ചിദാനന്ദന്‍

മലയാള കവിതയിലെ ആധുനികതയും ആധുനികരും സർവ്വഭാവ രൂപങ്ങളോടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന കാവ്യവഴികൾ. ശ്രീ.സച്ചിദാനന്ദൻ എഡിറ്റ് ചെയ്ത പുസ്തകത്തിൽ ആറ്റൂർ, കടമ്മനിട്ട, എൻ.എൻ.കക്കാട്, അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ, കെ.ജി...

View More
Showing 1 to 2 of 2 (1 Pages)