എൻ പ്രദീപ്കുമാർ

N Pradeep Kumar

Product Compare (0)


അച്യുതം

അച്യുതം

എൻ പ്രദീപ്കുമാർ

ഈ നോവൽ ആഖ്യാനവൈശിഷ്ട്യം കൊണ്ടും അസാമാന്യമായ കയ്യടക്കം കൊണ്ടും അനുവാചകനെ ഒരേസമയം അമ്പരപ്പിക്കുകയും ആഹ്ലാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ..

View More
തെരഞ്ഞെടുത്ത കഥകൾ

തെരഞ്ഞെടുത്ത കഥകൾ

എൻ പ്രദീപ്കുമാർ

തന്റെ കാലം പകർന്നുനൽകിയ ആശങ്കയുടെയും നിസ്സഹായതയുടെയും അമർഷത്തിന്റെയും രോഷത്തിന്റെയും ആത്മപരിഹാസത്തിന്റെയും വൽമീകത്തിലിരുന്ന് കഥാകൃത്ത് ആവിഷ്കരിക്കുന്ന ഗാഥകളായി പരിണമിക്കുന്ന കഥകൾ...

View More
നറുമണം പോലൊരു പകൽ

നറുമണം പോലൊരു പകൽ

എൻ പ്രദീപ്കുമാർ

ഇലഞ്ഞിത്തറ മേളം കേൾ ക്കുന്നതിനേക്കാൾ സുഖം, പലപ്പോഴും ഒരു ഒറ്റത്തായമ്പക നൽകും. അതുപോലെയാണ് പ്രദീപ് കുമാറിന്റെ കഥകളും. വാക്കുകളിലൂടെ മാത്രമല്ല, വാക്കുകൾക്കിടയിലൂടെയും വായിച്ചെടുക്കേണ്ട ഈ കഥകൾ കഥാകൃത്ത് ..

View More
ലോട്ടസ് ലാൻഡ്

ലോട്ടസ് ലാൻഡ്

എൻ പ്രദീപ്കുമാർ

പ്രമേയങ്ങളിലെ വ്യത്യസ്തത കൊണ്ടും ആഖ്യാനത്തിലെ വേറിട്ട രീതി കൊണ്ടും ശ്രദ്ധേയമായ 8 കഥകൾ...

View More
Showing 1 to 4 of 4 (1 Pages)