ഫസൽ റഹ്മാൻ

Fasal Rehman, Fazal Rehman

Product Compare (0)


ആഖ്യാനങ്ങളുടെ ആഫ്രിക്കൻ ഭൂപടം

ആഖ്യാനങ്ങളുടെ ആഫ്രിക്കൻ ഭൂപടം

ഫസൽ റഹ്മാൻ

മലയാളത്തിൽ സമകാലീന ആഫ്രിക്കൻ നോവലുകളെ കുറിച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ സൂക്ഷ്മ പഠനം. കെ ഇ എൻഒരു ഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ ചരിത്രവും സംസ്കൃതിയും ജീവിതരേഖകളും ആഴത്തിൽ അപഗ്രഥിച്ച് എഴുതപ്പെട്ട ഈ ലേഖനങ്ങൾക്ക് കേവലമായ പുസ്തകാവലോ..

View More
കഥ കൊണ്ടു നേരിട്ട യുദ്ധങ്ങൾ

കഥ കൊണ്ടു നേരിട്ട യുദ്ധങ്ങൾ

ഫസൽ റഹ്മാൻ

ഈ പുസ്തകത്തിലെ നോവൽ അനുഭവങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ ഒരു തുറസ്സിൽ വന്നുനിൽക്കുന്നതുപോലെയാണ്. ഓരോ സ്ഥലത്തെ മ്യൂസിയത്തിൽ ഓരോ സമയം സന്ദർശിച്ചതിന്റെ ഓർമ്മ പറയുന്നതുപോലെയാണ് ഫസൽ റഹ്മാൻ തന്റെ എഴുത്തിനെ അടുക്കിവെച്ചിരി..

View More
Showing 1 to 2 of 2 (1 Pages)